Ban hành Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định Ban hành Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số kí hiệu 2402/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 02/07/2013
Ngày bắt đầu hiệu lực 02/07/2013
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Bộ GDĐT
Người ký Trần Quang Quý

Nội dung

Bộ giáo dục và đào tạo

       
Số:  2402 /QĐ-BGDĐT

Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày  03  tháng   7  năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến
của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2011 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
  KT. BỘ TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo t/hiện);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Cục CNTT.
THỨ TRƯỞNG
 
 
(Đã kí)
 
 
Trần Quang Quý

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây