Quyết định Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Website Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 7310/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Website Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số kí hiệu 7310/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 29/10/2008
Ngày bắt đầu hiệu lực 29/10/2008
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Bộ GDĐT
Người ký Trần Văn Nhung

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

________________
Số: 7310/QĐ-BGDĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________
Hà Nội, ngày 30 tháng 10  năm 2008
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động
 của Website Bộ Giáo dục và Đào tạo
_____________________               
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin của Quốc hội, số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;
Căn cứ Quyết định số 250/2005/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Trang tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Internet;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức và hoạt động của Website Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 1757/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/4/2006.
Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Bộ TT và TT (để phối hợp);
- Các đơn vị, dự án thuộc Bộ (để thực hiện);
- Cổng thông tin Chính phủ (để phối hợp);
- Website Bộ;
- Lưu: VT, Cục CNTT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 (Đã ký) 

Trần Văn Nhung

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây