Văn bản theo người ký: Nguyễn Vinh Hiển

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT 20/06/2016 Thông tư liên tịch Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
2 5014/QĐ-BGDĐT 09/10/2011 Quyết định thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức và tổ thư kí cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning” năm học 2011-2012
3 6042/QĐ-BGDĐT 28/11/2011 Quyết định ban hành chương trình tạm thời bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy tiếng Anh ở cấp Tiểu học
4 4014/QĐ-BGDĐT 26/09/2012 Quyết định ban hành quy chế văn hóa công sở cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo
5 09/QĐ-BGDĐT 12/01/2013 Phê duyệt danh sách báo cáo viên cốt cán bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên
6 1840/QĐ-BGDĐT 23/05/2013 Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
7 3340/QĐ-BGDĐT 27/08/2013 Phê duyệt 03 chương trình thí điểm đào tạo tiếng Anh tăng cường trung cấp chuyên nghiệp các ngành Du lịch, Điều dưỡng, Công nghệ thông tin
8 1955/QĐ-BGDĐT 29/05/2014 Quyết định ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
9 1878/QĐ-BGDĐT 01/06/2016 Quyết định Về việc ban hành Thể lệ cuộc thi quốc gia Thiết kế bài giảng e-Learning lần thứ 4
10 2093/BGDĐT-GDTrH 13/03/2008 Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có công văn số 1678/BGDĐT-VP ngày 04/3/2008 hướng dẫn các Sở GD&ĐT tổ chức đánh giá chương trình, sách giáo khoa phổ thông.

Để đạt mục tiêu đề ra, Bộ GD&ĐT hướng dẫn cụ thể về việc quán triệt mục đích yêu cầu, phạm vi đánh giá và nội dung, quy trình đánh giá chương trình, sách giáo khoa (CT-SGK) phổ thông như sau:

I. VỀ QUÁN TRIỆT MỤC ĐÍCH YÊU CẦU VÀ PHẠM VI ĐÁNH GIÁ

1. Mục đích đánh giá:

a) Đối chiếu với quy định tại Điều 29 của Luật Giáo dục năm 2005 về Chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa để đánh giá những ưu điểm và hạn chế của CT-SGK phổ thông;

b) Từ kết quả đánh giá, Bộ GD&ĐT sẽ xem xét để tiếp tục hoàn thiện CT-SGK nhằm thực hiện có hiệu quả Mục tiêu của giáo dục phổ thông đã được quy định tại Điều 27 của Luật Giáo dục năm 2005.

2. Yêu cầu đánh giá:

a) Việc đánh giá phải khách quan, khoa học, chính xác trên cơ sở nghiên cứu sâu sắc toàn diện nội dung CT-SGK và từ thực tiễn giảng dạy của giáo viên, học tập của học sinh các vùng miền khác nhau trong cả nước trong thời gian qua.

Việc đánh giá phải đặt trong bối cảnh của cả nước và cả quá trình thực hiện CT-SGK, mỗi bộ CT-SGK phổ thông ban hành sẽ áp dụng trong nhiều năm, khi đánh giá có tính đến đặc điểm của giai đoạn ban đầu trong quá trình thực hiện CT-SGK.

b) Ý kiến đánh giá phải toàn diện, cụ thể, tránh chỉ đưa ra những nhận định ưu khuyết điểm, khen chê chung chung, khó tiếp thu để hoàn thiện CT-SGK.

3. Phạm vi đánh giá:

Thực hiện đánh giá Chương trình giáo dục phổ thông từ lớp 1 đến lớp 11 ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, đồng thời đánh giá SGK từ lớp 1 đến lớp 11 và CT-SGK thí điểm phân ban lớp 12 (đối với các trường THPT có thực hiện thí điểm phân ban).

II. VỀ LẬP KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ CỦA SỞ GD&ĐT

Các Sở GD&ĐT lập Kế hoạch tổ chức đánh giá CT-SGK phổ thông để chỉ đạo đến các trường THPT và các Phòng GD&ĐT với các nội dung chính sau đây:

1. Về mục đích, yêu cầu và phạm vi đánh giá.

2. Kế hoạch tổ chức thực hiện của Sở (loại công việc, thời gian tổ chức hội thảo cấp Phòng GD&ĐT, cấp Sở GD&ĐT, ngày nộp báo cáo lên cấp trên):

a) Hoạt động đánh giá CT-SGK của các trường THCS và THPT:

- Họp các tổ chuyên môn: Lấy ý kiến của tất cả giáo viên đối với CT-SGK từng môn của các lớp trong cả cấp học, tổng hợp báo cáo với nhà trường;

- Lấy ý kiến của học sinh, cha mẹ học sinh (nếu được Sở GD&ĐT hoặc Phòng GD&ĐT phân công);

- Dự thảo Báo cáo đánh giá CT-SGK phổ thông của nhà trường (theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Công văn số 1678/BGDĐT-VP nói trên);

- Tổ chức Hội thảo cấp trường (thành phần tham dự gồm: Ban Giám hiệu, lãnh đạo các bộ phận công tác, toàn thể hoặc đại diện giáo viên trực tiếp giảng dạy và nhân viên phụ trách thí nghiệm, thực hành): Lấy ý kiến góp ý với Dự thảo báo cáo đánh giá CT-SGK của nhà trường.

b) Công tác đánh giá của Phòng và Sở GD&ĐT: Thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục nói trên; các Phòng lập Kế hoạch và báo cáo với Sở (Kế hoạch cần ghi rõ thời gian tiến hành Hội thảo cấp Phòng GD&ĐT và cấp Sở GD&ĐT).

Lưu ý:

(i) Việc thực hiện đánh giá CT-SGK cấp Tiểu học thực hiện như hướng dẫn tại Phụ lục nói trên.

(ii) Khi góp ý các vấn đề liên quan đến việc thực hiện CT-SGK (Sách bài tập; Tài liệu tự chọn; Kế hoạch giáo dục các cấp học; Phân phối chương trình; tổ chức phân ban; thiết bị dạy học; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; kiểm tra, đánh giá, thi cử...) cần ghi thành mục riêng để tiện cho việc tổng hợp.

(iii) Nội dung ý kiến đánh giá CT-SGK khi đưa vào văn bản cần ghi rõ: ưu điểm; hạn chế và đề xuất để hoàn thiện CT, chỉnh lý SGK như đã hướng dẫn tại Phụ lục nói trên. Ý kiến đánh giá CT-SGK cần diễn đạt rõ:

- Phần nào cần bổ sung, lý do?

- Phần nào cần điều chỉnh (nội dung, hình thức trình bày), lý do?

- Phần nào cần cắt bỏ, lý do?

- Phần nào không cần thay đổi nhưng cần quy định điều kiện tổ chức thực hiện cho có hiệu quả (chia nhỏ lớp, bổ sung thiết bị dạy học, vẫn để trong CT-SGK nhưng tạm thời chưa đưa vào kế hoạch giáo dục), lý do?

Khi góp ý phải nói rõ đề cập đến phần nào của CT-SGK (phần nào của văn bản CT giáo dục phổ thông; SGK môn nào, tập nào, chương trình chuẩn hay nâng cao, lớp nào, năm xuất bản, chương, bài, trang, dòng nào).

III. VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đánh giá CT-SGK phổ thông là một công tác quan trọng để tiếp tục hoàn thiện CT-SGK nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu của giáo dục phổ thông đã được Luật Giáo dục quy định. Việc tổ chức thực hiện đánh giá CT-SGK cần được chỉ đạo nghiêm túc, chặt chẽ, dân chủ từ các cơ quan quản lý giáo dục đến các trường học; tránh làm qua loa, đại khái, khen chê chung chung thiếu căn cứ.

Nhận đ­ược công văn này, yêu cầu các Sở GD&ĐT lập Kế hoạch tổ chức thực hiện đánh giá CT-SGK và gửi về Bộ GD&ĐT (qua Vụ GDTH và Vụ GDTrH) trước ngày 20/3/2008 để Bộ GD&ĐT có thể cử các tổ công tác đến dự. Đồng thời, chỉ đạo các Phòng GD&ĐT, các trư­ờng phổ thông khẩn trương triển khai thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả của Sở GD&ĐT về Bộ GD&ĐT trước ngày 15/4/2008 như yêu cầu tại công văn nói trên.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)
Nguyễn Vinh Hiển

Nơi nhận:
- Nh­ư trên;
- PTT-Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để ph/hợp);
- Vụ GDTH;
- Viện CL-CTGD;
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDTrH.
11 588/KH-BGDĐT 27/09/2010 Căn cứ Quyết định số 472/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo giáo viên Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho các trường THPT, TCCN và trung cấp nghề;

Sau khi thống nhất với các bộ, ngành, các cơ sở đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đào tạo giáo viên Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho các trường THPT, TCCN và trung cấp nghề như sau: (Có phụ lục đính kèm)

1. Mục đích
- Làm căn cứ để các bộ ngành, các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện; kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện Đề án;

- Phân công nhiệm vụ, nêu các yêu cầu cơ bản và thời gian cho các bộ, ngành, các đơn vị triển khai thực hiện Quyết định số 472/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2010 đến năm 2016.

2. Các nội dung chính
a) Xây dựng và ban hành Chương trình khung, Chương trình chi tiết và giáo trình đào tạo giáo viên giáo dục GDQP-AN trong các trường THPT, TCCN và trung cấp nghề.

b) Xác định chỉ tiêu cử giáo viên đi học, tuyển sinh các loại hình đào tạo giáo viên GDQP-AN từ năm 2010 - 2016 của các địa phương, các cơ sở đào tạo.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
12 3428/BGDĐT- GDTX 21/05/2013 Kính gửi: Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 04 tháng 5 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 692/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Xóa mù chữ đến năm 2020" (sau đây gọi tắt là Đề án). Để việc triển khai Đề án đạt hiệu quả cao, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là các tỉnh) chỉ đạo ủy ban nhân dân các cấp, các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án, tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

1. Củng cố và kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục - chống mù chữ các cấp.

2. Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án:

a) Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp quy định tại Quyết định số 692/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xóa mù chữ đến năm 2020"; căn cứ kết quả điều tra số người mù chữ, các tỉnh xây dựng mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

b) Tổ chức điều tra đến tận hộ gia đình để thống kê chính xác số người mù chữ trong độ tuổi từ 15-60, phân nhóm theo địa bàn, dân tộc, giới tính, ... để phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho các đoàn thể, tổ chức, cá nhân tham gia vận động các đoàn viên, hội viên chưa biết chữ ra lớp học xóa mù chữ; tham gia tổ chức lớp học và trực tiếp dạy xóa mù chữ.

c) Cùng với việc tổ chức các lớp học xóa mù chữ (lớp 1, 2, 3), tích cực mở các lớp học giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ (lớp 4, 5) để củng cố bền vững kết quả biết chữ, duy trì và từng bước nâng cao chuẩn biết chữ đối với cá nhân.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
13 5809/QĐ-BGDĐT 10/12/2014 Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
14 1762/BGDĐT-NGCBQLCSGD 20/04/2016 Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng thường xuyên CBQL trung tâm GDNN-GDTX
15 12/2016/TT-BGDĐT 21/04/2016 Thông tư quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng
16 1610/BGDĐT-KTKĐCLG 11/04/2016 Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Danh sách các thí sinh lớp 12 đã tham gia Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2016 và miễn nhiệm Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2016 đối với các thí sinh có tên trong danh sách.
17 11/2008/QĐ-BGDĐT 27/03/2008 Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh
18 15/2008/QĐ-BGDĐT 09/04/2008 Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 12
19 17/2008/QĐ-BGDĐT 16/04/2008 Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và mẫu bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở
20 1101/QĐ-BGDĐT 05/04/2016 Quyết định Ban hành Cấu trúc đề thi và Đề thi minh hoạ đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh lớp 12 hoàn thành chương trình tiếng Anh thí điểm cấp Trung học phổ thông theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
21 25/2008/QĐ-BGDĐT 04/05/2008 Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và mẫu bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học phổ thông
22 30/2008/QĐ-BGDĐT 05/06/2008 Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên
23 36/2008/QĐ-BGDĐT 15/07/2008 Ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
24 37/2008/QĐ-BGDĐT 15/07/2008 Ban hành Quy định về phòng học bộ môn
25 41/2008/QĐ-BGDĐT 24/07/2008 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục
26 26/2009/TT-BGDĐT 29/09/2009 Thông tư quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên
27 27/2009/TT-BGDĐT 18/10/2009 Thông tư ban hành quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
28 31/2009/TT-BGDĐT 22/10/2009 Thông tư ban hành quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
29 02/2016/TT-BGDĐT 09/03/2016 Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
30 33/2011/TT-BGDĐT 07/08/2011 Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên giáo dục thường xuyên
31 38/2011/TT-BGDĐT 28/08/2011 Ban hành Danh mục tối thiểu thiết bị dạy học môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học và Ngoại ngữ - Trường trung học phổ thông chuyên
32 32/2011/TT-BGDĐT 07/08/2011 Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học
33 31/2011/TT-BGDĐT 07/08/2011 Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở
34 30/2011/TT-BGDĐT 07/08/2011 Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông
35 40/2011/TT-BGDĐT 15/09/2011 Ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông
36 44/2011/TT-BGDĐT 09/10/2011 Ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục
37 51/2011/TT-BGDĐT 02/11/2011 Quy định về đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông
38 56/2011/TT-BGDĐT 24/11/2011 Ban hành Quy chế thi chọn lọc học sinh giỏi cấp quốc gia
39 58/2011/TT-BGDĐT 11/12/2011 Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
40 67/2011/TT-BGDĐT 29/12/2011 Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học
41 06/2012/TT-BGDĐT 14/02/2012 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên
42 08/2012/TT-BGDĐT 04/03/2012 Ban hành Quy định Chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp
43 10/2012/TT-BGDĐT 05/03/2012 Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
44 13/2012/TT-BGDĐT 05/04/2012 Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
45 15/2012/TT-BGDĐT 01/05/2012 Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trung tâm giáo dục thường xuyên
46 17/2012/TT-BGDĐT 15/05/2012 Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm
47 26/2012/TT-BGDĐT 09/07/2012 Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên
48 29/2012/TT-BGDĐT 09/09/2012 Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
49 38/2012/TT-BGDĐT 01/11/2012 Ban hành Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông
50 43/2012/TT-BGDĐT 25/11/2012 Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây