Văn bản theo người ký: Bùi Văn Ga

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 150/QĐ-BGDĐT 10/01/2012 Quyết định về việc tạm ngừng tuyển sinh năm 2012 đối với trường ĐH dân lập Đông Đô
2 151/QĐ-BGDĐT 10/01/2012 Quyết định về việc tạm ngừng tuyển sinh năm 2012 đối với trường CĐ Công nghệ thông tin Thành phố Hồ Chí Minh
3 3141/QĐ-BGDĐT 19/08/2012 Ban hành chương trình đào tạo giáo viên GDQP-AN, văn bằng 2 trình độ đại học
4 2204/QĐ-BGDĐT 20/06/2013 Quyết định ban hành điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi môn giáo dục quốc phòng - an ninh, cấp THPT toàn quốc lần thứ I năm 2013
5 5004/QĐ-BGDĐT 24/10/2010 Quyết định về việc ban hành Quy chế Hội thao Giáo dục quốc phòng – an ninh học sinh cấp THPT
6 945/QĐ-BGDĐT 26/03/2015 Quyết định đính chính Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
7 1100/QĐ-BGDĐT 05/04/2015 Quyết định thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng
8 2705/QĐ-BGDĐT 28/07/2015 Quyết định v/v xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015
9 7500/BGDĐT-GDĐH 14/10/2010 Kính gửi: - Giám đốc các đại học; học viện;
- Hiệu trưởng các trường đại học.

Liên quan đến yêu cầu về trình độ ngoại ngữ đối với sinh viên Lào và Campuchia đang theo học các chương trình đào tạo ở trình độ đại học giảng dạy bằng tiếng Việt tại các đại học, học viện, trường đại học (sau đây gọi chung là trường) của Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường như sau:

1. Không bắt buộc áp dụng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ đầu ra đối với sinh viên Lào và Campuchia.

2. Xem xét việc giảng dạy tiếng Việt thay thế cho các ngoại ngữ khác trong chương trình đào tạo để hỗ trợ sinh viên Lào và Campuchia đáp ứng nhu cầu học tập tuỳ theo năng lực tiếng Việt của từng cá nhân và điều kiện cụ thể của từng trường.

3. Khuyến khích và tạo điều kiện cho sinh viên Lào và Campuchia khi các em có nhu cầu học các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Việt.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
10 2403/BGDĐT-HTQT 11/04/2013 Thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27 tháng 2 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 179/QĐ-BGDĐT ngày 11/1/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 6/1/2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng (sau đây gọi là các trường) triển khai một số nhiệm vụ sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
11 2435/BGDĐT-GDĐH 11/04/2013 Thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27 tháng 2 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 179/QĐ-BGDĐT ngày 11/1/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 6/1/2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng (sau đây gọi là các trường) triển khai một số nhiệm vụ sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
12 3539/BGDĐT-GDĐH 26/05/2013 Kính gửi: Trường Cao đẳng ASEAN.

Căn cứ Thông báo kết luận số 626/TB-BGDĐT ngày 17/5/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về các sai phạm của Trường Cao đẳng ASEAN trong hoạt động liên kết đào tạo liên thông; căn cứ các quy định hiện hành và nhằm chấn chỉnh, nâng cao chất lượng đào tạo theo hình thức liên kết, đào tạo liên thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo xử lý việc liên kết đào tạo liên thông của Trường Cao đẳng ASEAN như sau:

1. Thu hồi công văn số 1087/BGDĐT-GDĐH ngày 20/02/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc liên kết đào tạo cao đẳng liên thông các ngành Dược và Điều dưỡng tại Trường Trung cấp Đại Việt Tp. Hồ Chí Minh.

2. Yêu cầu Nhà trường chấm dứt mọi hoạt động tuyển sinh, đào tạo ngành Dược theo hình thức liên kết tại TP. Hồ Chí Minh, Nghệ An và các địa điểm khác ngoài trường (nếu có).

3. Trường Cao đẳng ASEAN có trách nhiệm kiểm tra, rà soát cho thôi học, hoàn trả kinh phí cho những người không đủ điều kiện theo quy định về đối tượng đào tạo liên thông; có giải pháp đối với người đủ điều kiện theo quy định trên cơ sở đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người học và đúng theo quy định hiện hành của pháp luật.

4. Yêu cầu Trường Cao đẳng ASEAN nghiêm túc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của những cá nhân và tập thể thuộc trường liên quan đến các sai phạm nêu trên và có văn bản báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/6/2013.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để Trường Cao đẳng ASEAN biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND TP.HCM; UBND tỉnh Nghệ An; UBND tỉnh Hưng Yên (để phối hợp);
- Các Sở GD&ĐT TpHCM; Nghệ An, Hưng Yên;
- Thanh tra, CQĐD Bộ tại TP.HCM (để phối hợp);
- Trường TC Đại Việt Tp. Hồ Chí Minh (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Bùi Văn Ga
13 746/KH-BGDĐT 16/06/2013 Cập nhật ngày 18-06-2013 In ra | Ghi xuống
Kế hoạch kiểm tra tình hình xây dựng và triển khai quy hoạch nhân lực ngành giáo dục giai đoạn 2011-2020

Số tư liệu: 746/KH-BGDĐT
Ngày ban hành: 17-06-2013
Tệp đính kèm: 746KH.PDF
Căn cứ Quyết định số 6639/QĐ-BGDĐT, ngày 29/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giáo dục giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 568/QĐ-BGDĐT, ngày 07/2/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Chương trình công tác năm 2013,

Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình xây dựng, triển khai thực hiện Quy hoạch nhân lực ngành giáo dục giai đoạn 2011-2020 (sau đây gọi tắt là Quy hoạch) tại các địa phương trên toàn quốc.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
14 4092/BGDĐT-GDCN 17/06/2013 Để phục vụ cho việc xây dựng hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng đối với giáo dục chuyên nghiệp theo Nghị quyết 40/NQ-CP ngày 9/8/2012 của Chính phủ, làm cơ sở cho việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, phân bổ ngân sách nhà nước, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường TCCN khẩn trương triển khai thực hiện một số công việc sau đây:

1. Tổng hợp hao phí lao động, chi phí vật tư thực tế trong đào tạo TCCN và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng đào tạo phù hợp với những điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế hiện nay của nhà trường cho từng ngành đào tạo trong ba năm học gần đây (theo các biểu mẫu đính kèm).

2. Từ thực tế đào tạo của trường hiện nay, nhà trường tính toán đề xuất hao phí lao động, chi phí vật tư cần thiết trong đào tạo TCCN và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng đào tạo mới cần thiết để đào tạo một học sinh chính quy, cho từng ngành bảo đảm khi áp dụng hệ thống định mức mới theo trường đề xuất thì sẽ nâng cao được chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội trong điều kiện hiện nay(theo biểu mẫu đính kèm).

Các trường gửi báo cáo kết quả tổng hợp và đề xuất hao phí lao động, chi phí vật tư thực tế trong đào tạo TCCN và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng đào tạo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục chuyên nghiệp), 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội (đồng thời gửi file mềm về địa chỉ email: tsam@moet.edu.vn) trước ngày 30/6/2013.

Mọi chi tiết xin liên hệ đ/c Trần Sâm, Chuyên viên chính Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo điện thoại: 04 38694988 và 0912336949, hoặc qua địa chỉ email: tsam@moet.edu.vn

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
15 766/CTr-BGDĐT-HKHV N-HCGCVN-HNCTVN 18/06/2013 Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam”, thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục đào tạo và Chỉ thị số 11/CT-TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập;

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”;

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tôn chỉ, mục đích, điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Cựu giáo chức Việt Nam và Hội Người cao tuổi Việt Nam;

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Cựu giáo chức Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam thống nhất chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2013 – 2015 như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
16 4140/BGDĐT-GDQP 19/06/2013 Căn cứ Nghị định 165/2003/NĐ-CP ngày 11/5/2003 của Chính phủ về biệt phái sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thông báo kết luận số 450/TB-BGDĐT ngày 09/4/2013 tại Hội nghị giao ban giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Quốc phòng; Bộ công an và công văn số 301/BC-QU ngày 21/5/2013 của Quân ủy Trung ương về Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định 165/2003/NĐ-CP ngày 11/5/2003.

Để thực hiện tốt chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý nhà nước về giáo dục quốc phòng, an ninh cho học sinh, sinh viên và công tác quân sự, quốc phòng trong phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ Quí II/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị có sĩ quan biệt phái trong ngành giáo dục thực hiện chế độ báo cáo (theo mẫu đính kèm) - 04 Quí/ năm; 6 tháng đầu năm (báo cáo trước ngày 25/6) và hàng năm (báo cáo trước ngày 25/11). Các báo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Quốc phòng), số 49 Đại Cồ Việt - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo tinh thần của công văn này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Các cơ sở giáo dục có sĩ quan biệt phái;
- Lưu VT; Vụ GDQP.KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Bùi Văn Ga
17 4518/BGDĐT-GDĐH 03/07/2013 Để chuẩn bị Hội nghị sơ kết 6 năm thực hiện Nghị định số 134/2006/NĐ-CP, ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo báo cáo bổ sung một số nội dung sau:
1. Hoạt động đào tạo cử tuyển đối với trình độ trung cấp chuyên nghiệp của địa phương từ năm 2007 đến 2012 và kết quả bố trí việc làm cho học sinh sau tốt nghiệp (phụ lục kèm theo).
2. Kết quả bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp cho sinh viên cử tuyển trình độ cao đẳng, đại học do địa phương cử đi học từ năm 2007 (phụ lục kèm theo).
(Công văn và phụ lục này có thể tải trên Website tại địa chỉ http://www.moet.gov.vn)
Báo cáo của các sở giáo dục và đào tạo xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Đại học) số 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội và qua địa chỉ Email: nmhung@moet.edu.vn; trước ngày 12/7/2013.
Mọi thông tin xin liên hệ qua số điện thoại 04.38681386
18 4792/BGDĐT-GDĐH 08/07/2013 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 4007/BGDĐT-GDĐH ngày 14 tháng 6 năm 2013 về việc bổ sung các huyện biên giới thuộc khu vực Tây Nguyên và giáp Tây Nguyên có học sinh được ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng và Công văn số 4221/BGDĐT-GDĐH ngày 21 tháng 6 năm 2013 về việc xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng đối với học sinh đạt giải trong Hội thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học phổ thông và hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học triển khai như sau:
19 4802/BGDĐT-GDĐH 09/07/2013 Triển khai thực hiện Chương trình phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm đến năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương rà soát, thống kê và quy hoạch mạng lưới các cơ sở đào tạo sư phạm trong cả nước.

Để thực hiện nhiệm vụ nêu trên, trong thời gian trước mắt, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tạm dừng xem xét những hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo mới thuộc khối ngành khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên ở các trình độ cao đẳng, đại học.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
20 02/VBHN-BGDĐT 28/04/2016 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
21 5199/BGDĐT-GDCN 25/07/2013 Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành chương trình khung của một sốngành đào tạo đối với đối tượng học sinh tốt nghiệp THPT, trong đó quy định về mục tiêu đào tạo, tên học phần, số lượng học phần, nội dung và thời lượng cụ thể của từng học phần. Để việc xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo tại các cơ sở đào tạo TCCN được thống nhất theo quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số nội dung sau:1. Căn cứ các quy định về CTK-TCCN ban hành kèm theo Thông tư số16/2010/TT-BGDĐT ngày 28/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các chương trình khung ngành đào tạo (đối với các ngành đào tạo đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình khung), các cơ sở đào tạo TCCN xây dựng và ban hành chương trình đào tạo cụ thể cho từng ngành của cơ sở đào tạo đảm bảo phù hợpvới các quy định hiện hành, đồng thời phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của ngành, của địa phương và điều kiện cụ thể của cơ sở đào tạo.Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
22 6504/BGDĐT-GDCN 19/09/2013 Để chuẩn bị cho việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11/11/2011 Quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) của Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Thông tư 52), cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ phát triển giáo dục TCCN,
23 6572/BGDĐT-GDCN 23/09/2013 Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân (tại Thông báo số 162/-VPCP ngày 15/4/2013 của Văn phòng Chính phủ) về việc giao Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội phối hợp xây dựng Thông tư liên bộ hướng dẫn các địa phương rà soát, sắp xếp, xây dựng một trung tâm cấp huyện có chức năng giáo dục thường xuyên, dạy nghề, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ trị phối hợp với Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội xây dựng Dự thảo Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn sáp nhập các trung tâm trên địa bàn cấp huyện.Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
24 15/VBHN-BGDĐT 07/05/2014 Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học, có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2010, được sửa đổi, bổ sung
25 16/VBHN-BGDĐT 07/05/2014 Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2012, được sửa đổi, bổ sung
26 21/VBHN-BGDĐT 15/06/2014 Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 01 năm 2008, được sửa đổi, bổ sung
27 636/BGDĐT-TCCB 08/02/2015 Thành lập hội đồng trường trong trường đại học, học viện
28 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 29/03/2016 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
29 03/2016/TT-BGDĐT 13/03/2016 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
30 40//2008/CT-BGDĐT 21/07/2008 Về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013
31 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC 26/03/2007 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ
32 27/2010/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH 27/10/2010 Thông tư liên tịch hướng dẫn đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ CĐ và ĐH
33 43/2010/TT-BGDĐT 29/12/2010 Thông tư ban hành quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trung cấp chuyên nghiệp
34 34/2011/TT-BGDĐT 10/08/2011 Thông tư ban hành danh mục mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ trung cấp chuyên nghiệp
35 42/2011/TT-BGDĐT 22/09/2011 Thông tư ban hành quy định giáo trình sử dụng chung, tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình sử dụng chung trình độ TCCN
36 46/2011/TT-BGDĐT 16/10/2011 Thông tư ban hành quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức VHVL
37 52/2011/TT-BGDĐT 10/11/2011 Thông tư quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ TCCN
38 34/2011/TT-BGDĐT 10/08/2011 Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ trung cấp chuyên nghiệp
39 24/2011/TT-BGDĐT 12/06/2011 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học
40 54/2011/TT-BGDĐT 14/11/2011 Thông tư ban hành điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp
41 60/2011/TT-BGDĐT 14/12/2011 Thông tư ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da; Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống
42 61/2011/TT-BGDĐT 14/12/2011 Thông tư ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành: Khai thác vận tải
43 62/2011/TT-BGDĐT 14/12/2011 Thông tư ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Khuyến nông lâm
44 63/2011/TT-BGDĐT 14/12/2011 Thông tư ban hành chương trình trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ sinh học.
45 59/2011/TT-BGDĐT 14/12/2011 Thông tư ban hành chương trình khung TCCN các nhóm ngành: Hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; Địa chất, địa vật lý và trắc địa; Điện, ĐTVT; Cơ khí; Kiến trúc và công trình XD
46 66/2011/TT-BGDĐT 29/12/2011 Thông tư ban hành chương trình học phần kỹ năng giao tiếp trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
47 02/2012/TT- BGDĐT 12/01/2012 Thông tư ban hành chương trình khung giáo dục đại học ngành Sư phạm Giáo dục quốc phòng - an ninh, trình độ đại học
48 25/2012/TT-BGDĐT 28/06/2012 Thông tư ban hành điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp
49 31/2012/TT- BGDĐT 11/09/2012 Thông tư ban hành chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh
50 34/2012/TT-BGDĐT 25/09/2012 Thông tư ban hành chương trình học phần Khởi tạo doanh nghiệp trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây