Văn bản theo người ký: Nguyễn Tấn Dũng

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 2406/QĐ-TTg 17/12/2011 Quyết định ban hành danh mục các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 – 2015
2 69/2008/NĐ-CP 29/05/2008 Nghị định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường
3 49/2010/NĐ-CP 13/05/2010 Nghị định quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu sử dụng học phí đối với cơ sở GD thuộc hệ thống GD quốc dân từ năm học 2010-2010 đến năm học 2014 - 2015
4 82/2010/NĐ-CP 14/07/2010 Nghị định quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên
5 66/NĐ-CP 22/12/2010 Nghị quyết về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
6 28/2007/QĐ-TTG 27/02/2007 Về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn 2007 - 2010
7 318/QĐ-TTg 18/03/2007 Về việc thành lập trường Đại học Hà Tĩnh
8 407/QĐ-TTG 08/04/2007 Về việc thành lập Trường Đại học Hoa Lư trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
9 477/QĐ-TTG 24/04/2007 Về việc thành lập Trường Đại học Thể dục Thể thao III Đà Nẵng
10 478/QĐ-TTG 24/04/2007 Về việc thành lập Trường Đại học Sài Gòn
11 542/QĐ-TTG 03/05/2007 Về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An
12 867/QĐ-TTG 11/07/2007 Về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học Hồng Đức
13 106/2007/QĐ-TTG 12/07/2007 Phê duyệt Đề án "Một số giải pháp tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ hệ thống chính trị cơ sở vùng Tây Bắc giai đoạn 2007 - 2010"
14 121/2007/QĐ-TTG 26/07/2007 Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020
15 989/QĐ-TTG 05/08/2007 Về việc thành lập Trường Đại học Phan Châu Trinh.
16 1073/QĐ-TTG 19/08/2007 Về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học dân lập Hồng Bàng
17 1168/QĐ-TTG 06/09/2007 Về việc thành lập Trường Đại học Phạm Văn Đồng
18 1272/QĐ-TTG 23/09/2007 Về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế-Tài chính thành phố Hồ Chí Minh
19 1273/QĐ-TTG 23/09/2007 Về việc thành lập Trường Đại học tư thục Quốc tế Sài Gòn
20 1492/QĐ-TTG 07/11/2007 Về việc thành lập Học viện Âm nhạc Huế
21 1535/QĐ-TTG 13/11/2007 Về việc thành lập Trường Đại học Đại Nam
22 1730/QĐ-TTG 24/12/2007 Về việc thành lập Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
23 1859/QĐ-TTG 27/12/2007 Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Vinh Hiển, giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
24 02/2008/CT-TTG 07/01/2008 Về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
25 15/CT-TTg 21/05/2012 Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
26 897/CT-TTg 09/06/2011 Chỉ thị số 897/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin số
27 34/2008/CT-TTg 02/12/2008 Chỉ thị số 34/2008/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
28 893/QĐ-TTg 18/06/2015 Phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020
29 1819/QĐ-TTg 25/10/2015 Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
30 80/2014/QĐ-TTg 29/12/2014 Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
31 63/QĐ-TTg 12/01/2010 Quyết định số 63/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020
32 99/QĐ-TTg 13/01/2014 Quyết định số 99/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020"
33 1755/QĐ-TTg 21/09/2010 Quyết định số 1755/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông"
34 72/2013/NĐ-CP 14/07/2013 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
35 106/2011/NĐ-CP 22/11/2011 Nghị định số 106/2011/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
36 26/2007/NĐ-CP 14/02/2007 Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
37 102/2009/NĐ-CP 05/11/2009 Nghị định số 102/2009/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
38 43/2011/NĐ-CP 12/06/2011 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
39 26/NQ-CP 14/04/2015 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế
40 244/QĐ-TTG 27/02/2008 Về việc thành lập Trường Đại học Hòa Bình
41 37/2008/QĐ-TTG 11/03/2008 Phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012
42 32/2008/NĐ-CP 18/03/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
43 43/2008/NĐ-CP 07/04/2008 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 62 và Điều 72 của Luật Dạy nghề
44 125/2008/NĐ-CP 10/12/2008 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2003/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2003 về quy định và hướng dẫn việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục
45 38/2009/QĐ-TTG 08/03/2009 Về việc ban hành Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân
46 1635/QĐ-TTG 15/10/2009 Về việc bổ nhiệm lại ông Phạm Vũ Luận giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
47 2186/QĐ-TTG 23/12/2009 Phân bổ vốn thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008-2012
48 296/CT-TTG 26/02/2010 Về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012
49 45/2011/QĐ-TTG 17/08/2011 Về quy định hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác từ trước năm 1995 nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí
50 42/2011/QĐ-TTG 04/08/2011 Bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây