Văn bản theo chủ đề: Thông tư

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV 21/06/2016 Thông tư liên tịch số 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập
2 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT 20/06/2016 Thông tư liên tịch Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
3 49/2007/TTLT/BTC-BGDĐT 17/05/2007 Hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực
4 05/2008/TT-BTC 13/01/2008 Hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho Dự án Hỗ trợ và Phát triển Đào tạo Đại học và Sau Đại học
5 02/VBHN-BGDĐT 28/04/2016 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
6 53/2012/TT-BGDĐT 19/12/2012 Thông tư quy định về về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở GDMN, GDPT và GDTX
7 08/2010/TT-BGDĐT 28/02/2010 Thông tư quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục
8 19/2011/TT-BTTTT 30/06/2011 Thông tư Quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước
9 14/2010/TT-BTTTT 28/06/2010 Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến
10 12/2010/TT-BTTTT 17/05/2010 Thông tư Quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin
11 01/2011/TT-BTTTT 03/01/2011 Thông tư công bố danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
12 06/2011/TT-BTTTT 27/02/2011 Thông tư Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
13 26/2009/TT-BTTTT 30/07/2009 Thông tư Quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy nhập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của Nhà nước
14 28/2010/TT-BTTTT 12/12/2010 Thông tư Quy định nội dung giám sát thi công dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
15 21/2010/TT-BTTTT 07/09/2010 Thông tư Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án
16 06/2013/TT-BTTTT 06/03/2013 Thông tư Quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước
17 03/2014/TT-BTTTT 10/03/2014 Thông tư Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
18 03/2013/TT-BTTTT 21/01/2013 Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu
19 12/2016/TT-BGDĐT 21/04/2016 Thông tư quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng
20 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 29/03/2016 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
21 21/2008/TT-BGDĐT 21/04/2008 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục
22 22/2008/TT-BGDĐT 22/03/2008 Hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
23 26/2008/TT-BGDĐT 08/05/2008 Hướng dẫn về trình tự, thủ tục phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự
24 03/2016/TT-BGDĐT 13/03/2016 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
25 3/2012/TTLT-BGDĐT -BTC-BLĐTB&XH 18/01/2012 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chính hỗ trợ về học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh viên các dân tộc rất ít người theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg
26 14 /2007/TT-BTC 07/03/2007 Thông tư hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trong các trường học
27 03/2007/TT-BKH 11/03/2007 Thông tư về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý chương trình, dự án ODA
28 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC 26/03/2007 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ
29 108/2007/TT-BTC 06/09/2007 Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
30 43/2007/TTLT/BTC-BGDĐT 01/05/2007 Điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập
31 12/2007/TTLT-BYT-BTC 18/11/2007 Thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với thuốc và thiết bị y tế Chương trình viện trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ cho phòng chống HIV/AIDS
32 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV 27/11/2007 Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
33 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG 04/12/2007 Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn NSNN
34 05/2008/TT-BTC 13/01/2008 Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho Dự án Hỗ trợ và Phát triển Đào tạo Đại học và Sau Đại học về Công nghệ Thông tin và Truyền thông
35 13/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH- BTC- BNV 06/04/2008 Chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
36 23/2008/TTLT/BGDĐT-BLĐTBXH-BT 27/04/2008 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện quyết định số 152/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
37 10/2009/TT-BXD 14/06/2009 Thông tư hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp và nhà ở thu nhập thấp
38 07/2010/TT-BGDĐT 28/02/2010 Thông tư Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tửcủa các cơ sở giáo dục đại học
39 123/2009/TT-BTC 16/06/2009 Thông tư quy định nội dung chi mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với ngành đào tạo ĐH, CĐ và TCCN
40 03/2009/TT-BNG 08/07/2009 Thông tư hướng dẫn dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại
41 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBX 02/08/2009 Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung khoản 4 mục I phần II thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH
42 21/2009/TT-BGDĐT 11/08/2009 Thông tư ban hành mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng
43 22/2009/TT-BGDĐT 11/08/2009 Thông tư ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học
44 23/2009/TT-BGDĐT 11/08/2009 Thông tư ban hành mẫu bằng thạc sĩ
45 24/2009/TT-BGDĐT 11/08/2009 Thông tư ban hành mẫu bằng tiến sĩ
46 20/2009/TT-BGDĐT 11/08/2009 Thông tư ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp
47 26/2009/TT-BGDĐT 29/09/2009 Thông tư quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên
48 27/2009/TT-BGDĐT 18/10/2009 Thông tư ban hành quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
49 31/2009/TT-BGDĐT 22/10/2009 Thông tư ban hành quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
50 219/2009/TT-BTC 18/11/2009 Thông tư quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây