Văn bản theo người ký: Khác

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 188/CNTT 27/06/2016 Triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính Phủ về Chính phủ điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2 2571/BGDĐT-CNTT 31/05/2016 Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh sách máy tính cầm tay được đem vào phòng thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016
3 35/2003/NĐ-CP 03/04/2013 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
4 8756/BGDĐT-PC 15/10/2009 Khảo sát dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục
5 05/2008/TT-BTC 13/01/2008 Hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho Dự án Hỗ trợ và Phát triển Đào tạo Đại học và Sau Đại học
6 2589/BTTTT-ƯDCNTT 23/08/2011 V/v Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ
7 55/BTTTT-ƯDCNTT 09/01/2012 Công văn hướng dẫn về chức trách, nhiệm vụ, năng lực của Giám đốc công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
8 993/QĐ-BTTTT 30/06/2011 Quyết định Công bố định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
9 19/2011/TT-BTTTT 30/06/2011 Thông tư Quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước
10 14/2010/TT-BTTTT 28/06/2010 Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến
11 12/2010/TT-BTTTT 17/05/2010 Thông tư Quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin
12 01/2011/TT-BTTTT 03/01/2011 Thông tư công bố danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
13 06/2011/TT-BTTTT 27/02/2011 Thông tư Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
14 26/2009/TT-BTTTT 30/07/2009 Thông tư Quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy nhập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của Nhà nước
15 28/2010/TT-BTTTT 12/12/2010 Thông tư Quy định nội dung giám sát thi công dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
16 21/2010/TT-BTTTT 07/09/2010 Thông tư Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án
17 06/2013/TT-BTTTT 06/03/2013 Thông tư Quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước
18 03/2014/TT-BTTTT 10/03/2014 Thông tư Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
19 03/2013/TT-BTTTT 21/01/2013 Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu
20 246/2005/QĐ-TTG 05/10/2005 Quyết định số 246/2005/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : QĐ phê duyệt Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
21 64/2007/NĐ-CP 09/04/2007 Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
22 51/2005/QH11 28/11/2005 Luật giao dịch điện tử: Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về giao dịch điện tử
23 06/2008/QĐ-BGDĐT 12/02/2008 Ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
24 08/2008/QĐ-BGDĐT 05/03/2008 Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
25 10/2008/QĐ-BGDĐT 24/03/2008 Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học trình độ cao đẳng ngành Giáo dục đặc biệt thuộc khối ngành Sư phạm
26 19/2008/QĐ-BGDĐT 17/04/2008 Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Văn hoá - Nghệ thuật - Thông tin trình độ đại học
27 20/2008/QĐ-BGDĐT 21/04/2008 Ban hành chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học sức khỏe trình độ đại học và cao đẳng
28 21/2008/TT-BGDĐT 21/04/2008 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục
29 2798/VPCP-TCCV 05/05/2008 V/v hướng dẫn thi hành Điều 49 Luật Giáo dục
30 26/2008/TT-BGDĐT 08/05/2008 Hướng dẫn về trình tự, thủ tục phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự
31 27/2008/QĐ-BGDĐT 08/05/2008 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
32 28/2008/QĐ-BGDĐT 02/06/2008 Về việc sửa đổi, bổ sung điểm 2, 4 và 5 Mục I của Tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng cho các trường Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp, Đại học và Cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 01 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã được bổ sung tại Quyết định số 09/2007/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
33 29/2008/QĐ-BGDĐT 05/06/2008 Ban hành Quy định chu kỳ và quy trình kiểm định chất lượng chương trình giáo dục của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
34 32/2008/QĐ-BGDĐT 25/06/2008 Về việc bổ sung chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Kỹ thuật công nghiệp, mã số 62.14.10.08 vào ngành Khoa học giáo dục mã số 62.14 trong Danh mục chuyên ngành đào tạo sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 44/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
35 33/2008/QĐ-BGDĐT 06/07/2008 Ban hành Chương trình môn học pháp luật dùng cho đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
36 91/2008/QĐ-TTG 09/07/2008 Về việc phê duyệt Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ăng-gô-la trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
37 42/2008/QĐ-BGDĐT 27/07/2008 Ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học
38 4971/QĐ-BGDĐT 31/07/2008 Về việc tổ chức thanh tra, giám sát công tác sao in đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2008 lần 2
39 45/2008/QĐ-BGDĐT 04/08/2008 Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
40 46/2008/CT-BGDĐT 04/08/2008 Về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục
41 699/QĐ-TTG 31/05/2009 Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng Hệ thống các trường đại học, cao đẳng tại vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050
42 700/QĐ-TTG 01/06/2009 Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng Hệ thống các trường đại học, cao đẳng tại vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050
43 14 /2007/TT-BTC 07/03/2007 Thông tư hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trong các trường học
44 03/2007/TT-BKH 11/03/2007 Thông tư về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý chương trình, dự án ODA
45 108/2007/TT-BTC 06/09/2007 Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
46 43/2007/TTLT/BTC-BGDĐT 01/05/2007 Điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập
47 12/2007/TTLT-BYT-BTC 18/11/2007 Thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với thuốc và thiết bị y tế Chương trình viện trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ cho phòng chống HIV/AIDS
48 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV 27/11/2007 Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
49 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG 04/12/2007 Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn NSNN
50 05/2008/TT-BTC 13/01/2008 Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho Dự án Hỗ trợ và Phát triển Đào tạo Đại học và Sau Đại học về Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây